Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH Năm 2017
Tuần 30, từ ngày 24 tháng 7 năm 2017 tới ngày 30 tháng 7 năm 2017
Từ ngày 17/07/2017 tới ngày 23/07/2017
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 24/07/2017
Thứ ba
Ngày 25/07/2017
Thứ tư
Ngày 26/07/2017
Thứ năm
Ngày 27/07/2017
Thứ sáu
Ngày 28/07/2017
Thứ bảy
Ngày 29/07/2017
Chủ nhật
Ngày 30/07/2017
Ghi chú:
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !