Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH Năm 2017
Tuần 17, từ ngày 24 tháng 4 năm 2017 tới ngày 30 tháng 4 năm 2017
Từ ngày 17/04/2017 tới ngày 23/04/2017
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 24/04/2017
Thứ ba
Ngày 25/04/2017
Thứ tư
Ngày 26/04/2017
Thứ năm
Ngày 27/04/2017
Thứ sáu
Ngày 28/04/2017
Thứ bảy
Ngày 29/04/2017
Chủ nhật
Ngày 30/04/2017
Ghi chú: