Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH Năm 2018
Tuần 12, từ ngày 19 tháng 3 năm 2018 tới ngày 25 tháng 3 năm 2018
Từ ngày 12/03/2018 tới ngày 18/03/2018
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 19/03/2018
Thứ ba
Ngày 20/03/2018
Thứ tư
Ngày 21/03/2018
Thứ năm
Ngày 22/03/2018
Thứ sáu
Ngày 23/03/2018
Thứ bảy
Ngày 24/03/2018
Chủ nhật
Ngày 25/03/2018
Ghi chú: