Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 366
  • Trong tuần: 4375
  • Tất cả: 361856
Lịch công tác
Lượt xem: 220
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018

A. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017

I. Công tác quản lý nhà n­ước về thông tin và truyền thông

1. Bưu chính - Viễn thông

- Hoàn thành Báo cáo thực hiện Nghị định số 45 về tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; Báo cáo Bộ TTTT, UBND tỉnh.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh báo cáo UBND tỉnh phương án tổ chức tập huấn cho nhân viên Bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Phối hợp với các Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Thành phố tổ chức hội nghị tập huấn trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho nhân viên Bưu điện tỉnh.

- Hướng dẫn Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện Thông tư số 30/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.

- Lấy ý kiến các sở, UBND huyện, thành phố và báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý đối với các trạm BTS tồn tại của VNPT Nam Định.

- Thẩm định, phê duyệt trạm BTS phát triển mới cho VNPT Nam Định.

- Hoàn thành việc tổng kết công tác tần số năm 2017.

2. Công nghệ thông tin

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở báo cáo đánh giá kết quả và nhu cầu sử dụng phần mềm Microsoft Office của các đơn vị tỉnh Nam Định gửi Bộ TTTT.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử quý IV/2017.

- Tổ chức Hội nghị mở thầu kỹ thuật và tài chính gói thầu “Xây dựng hệ thống Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công và Mua sắm thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu; trang thiết bị cho các sở, UBND các huyện và thành phố”; Lựa chọn nhà thầu tiếp tục triển khai dự án Phát triển hạ tầng Khung chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn 1).

- Tham gia ý kiến vào Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế sơ bộ Dự án “Xây dựng sàn giao dịch công nghệ, thiết bị và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Nam Định”.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành văn bản đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp trong việc triển khai kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản Iso-online vào trục liên thông văn bản của tỉnh.

- Hoàn thành dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định đã được Cục Tin học hóa cho ý kiến.

3. Trung tâm Tin học

- Sửa đổi, bổ xung Thủ tục hành chính cấp xã.

- Cài đặt phần mềm liên thông với Chính phủ.

- Cài đặt phần mềm dịch vụ hành chính công.

- Đăng 70 tin bài lên cổng TTĐT, 29 tin bài lên Trang thông tin của Sở.

- Đảm bảo hoạt động của Trung tâm THDL bao gồm: Cổng TTĐT, Website sở, hệ thống QLVB&ĐH.

4. Báo chí - Xuất bản

- Duy trì Tổng hợp thông tin báo chí tuần, tháng; Tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 12/2017; phát hành Thông báo báo chí tháng 12/2017.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Phát thanh các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền 50  năm  cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968; 69 năm Ngày Nhân quyền Thế giới; phát sóng chương trình phát thanh tuyên truyền biển, đảo, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa;  Giải thưởng báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017; kết quả Năm APEC 2017 và kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

- Xây dựng các báo cáo: (i) Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018; Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTG ngày 06/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo Kết quả triển khai Dự án “Truyền thông và giảm nghèo thông tin”.

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018.

- Cấp 10 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 01 Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; 01 Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định; 01 Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp trên mạng; 01 Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp trên mạng.

- Nhận và đọc kiểm tra lưu chiểu 13 xuất bản phẩm, ấn phẩm báo chí.

5. Thanh tra

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm.

Kết quả: đã tiến hành thanh tra đối với 5 cơ sở in và 7 cơ sở phát hành xuất bản phẩm. Các cơ sở cơ bản đã chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như cơ sở in chưa thực hiện đúng quy định về thủ tục nhận in; cơ sở phát hành chưa có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Đoàn thanh tra đã lập biên bản, nhắc nhở các cơ sở chấn chỉnh ngay những tồn tại trên.

- Xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 trình Giám đốc Sở phê duyệt.

 6. Văn phòng

- Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở, kiện toàn Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn Sở; Thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Thông báo kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017; Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018; Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

- Triển khai công tác kê khai, minh bạch tài sản đối với cán bộ thuộc diện phải kê khai tại cơ quan năm 2017.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

- Tham mưu thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm 2017, tổng hợp đề nghị khen thưởng của các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

- Xây dựng: Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 lần 1; Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2017; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017; Báo cáo kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017; Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2017; Báo cáo kết quả triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2017.

- BPMC tiếp nhận và phối hợp với các phòng chuyên môn giải quyết đúng thời hạn 11 thủ tục hành chính.

7. Kế hoạch - Tài chính

Đảm bảo hoạt động tổng hợp, báo cáo; triển khai các dự án, đề án của các phòng ban chuyên môn và tài chính, kế toán của cơ quan.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao

1. Về Cải cách hành chính và Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

- Hoàn thành dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018 trình UBND tỉnh.

- Hoàn thành dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định trình UBND tỉnh ban hành.

- Triển khai dự án Phát triển hạ tầng Khung chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn 1).

III. Hoạt động cụ thể thông tin và truyền thông

1. Bưu chính, viễn thông

B­­ưu chính, chuyển phát

Doanh thu bưu chính, chuyển phát tháng 12 năm 2017 ước đạt: 4.060 triệu đồng tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Viễn thông, internet

- Số thuê bao điện thoại cố định và di động trả sau phát sinh trong tháng 12  ước đạt 2.350 thuê bao, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số thuê bao điện thoại cố định và di động trả sau duy trì trên mạng đến hết tháng 12 năm 2017 ước đạt 188.670 thuê bao.

- Số thuê bao Internet phát sinh trong tháng 12 ước đạt 3.450 thuê bao, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016; nâng tổng số thuê bao Internet duy trì mạng ước đạt 113.955 thuê bao.

- Doanh thu Viễn thông  tháng 12 năm 2017 ước đạt: 170.200 triệu đồng tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016.

2. Công nghệ thông tin

- Cổng thông tin điện tử, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh hoạt động ổn định; thông tin được cập nhật kịp thời, đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

- Thống kê, báo cáo tình hình sử dung phần mềm QLVB&ĐH tháng 9/2017: 23 đơn vị thường xuyên sử dụng với tổng 1.872 tài khoản người sử dụng; Số người dùng thường xuyên là 1.400 người; Số văn bản chỉ đạo thực hiện        đạt 5.256  văn bản; Số văn bản luân chuyển qua PM đạt 75.156 lượt.

3. Báo chí, xuất bản

Các cơ quan báo chí đã bám sát, dành thời lượng, diện tích để thông tin kịp thời về các sự kiện chính trị; công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tiếp tục thông tin về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

B. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018

1. Bưu chính - Viễn thông

- Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán.

- Hoàn thành chương trình công tác năm 2016, xây dựng kế hoạch công tác năm 2017.

- Hoàn thành các báo cáo nghiệp vụ theo quy định của Bộ TTTT.

- Xây dựng kế hoạch công tác phối hợp quản lý nhà nước về TSVTĐ gửi Trung tấm TSVTĐ khu vực V.

- Rà soát, hướng dẫn các đài truyền thanh không dây cấp xã không có giấy phép, giấy phép sắp hết hạn làm thủ tục, đề nghị trung tâm tần số khu vực V cấp giấy phép.

2. Công nghệ thông tin

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch ƯDCNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018.

- Tiếp tục phối hợp với nhà thầu tiến hành khảo sát quy trình giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành thuộc dự án Phát triển hạ tầng Khung chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn 1).

- Đảm bảo công tác thường xuyên, đột xuất được lãnh đạo Sở giao.   

3. Trung tâm Tin học

- Phối hợp với Ban quản lý dự án, nhà cung cấp phần mềm, thiết bị triển khai gói thầu xây dựng hạ tầng khung kiến trúc chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn I.

- Đăng tin bài lên cổng TTĐT theo chỉ đạo của Ban biên tập.

- Tiếp tục hỗ trợ các xã trong tỉnh  quản trị trang thông tin điện tử.

- Đảm bảo hoạt động của Trung tâm THDL bao gồm: Cổng TTĐT, Website sở, hệ thống QLVB&ĐH.

4. Báo chí - Xuất bản

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan xuất bản Bản tin; các cơ quan, đơn vị xin cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản.

- Duy trì hoạt động tổng hợp thông tin báo chí viết về Nam Định trong tuần, trong tháng. Chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt Hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2016.

- Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Triển lãm báo Xuân 2018.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức gặp mặt báo chí.

5. Thanh Tra

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; Kế hoạch công tác phòng, chống tham  nhũng năm 2018.

 6. Văn phòng

- Hoàn thành công tác thi đua - khen thưởng của Sở, ngành, khối.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức tốt Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

- Kế hoạch đánh giá, rà soát thủ tục hành chính của Sở năm 2018; Báo cáo chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở năm 2017.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 7. Kế hoạch - Tài chính

- Đảm bảo hoạt động tổng hợp, báo cáo, xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách, triển khai các dự án, đề án của các phòng ban chuyên môn và tài chính, kế toán của cơ quan.