Cơ cấu tổ chức

100%

LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
 
 
KHỐI CÁC PHÒNG THAM MƯU 
 
        * Văn phòng Sở
 
        * Thanh tra Sở
    
 
 
 
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
   
 

°
55 người đang online